середа, 12 грудня 2018 р.

Урок 1


Тема. Що вивчає «Психологія»? Як я пізнаю світ? Основні психічні процеси.

Психологія як наука. Основні психологічні поняття
Термін  психологія   походить від двох давньогрецьких слів: «psyche» - душа і «logos» - слово, розуміння, знання, вчення, що означає «наука про душу».


Отже, психологію можна визначити як науку про душу людини. А саме так довгий час і сприймали психологію.
Але виникає питання: чи існує душа насправді?  Для одних – це реальність, для інших – умовне поняття. Зараз багато вчених схиляються до думки, що душа, як об’єкт вивчення, - це реальність. Матеріалістичне розуміння душі відсутнє, бо матеріалізм – це вчення про те, що оточує людину на Землі, що можна торкнутися, що можна дослідити. Однозначної точки зору щодо поняття «душа»  не існує. Тому всі так звані «рухи душі» (емоції, почуття, процеси мислення, бажання і т.д.) можна зафіксувати лише через зовнішні прояви.
Пізніше замість поняття «душа», як центрального поняття психології, почали використовувати науковий термін «психіка».  Думки, переживання, емоції, образи складають внутрішній світ людини, тобто порухи душі, власне психіку людини.
Психіка – це суб'єктивне відображення об'єктивної дійсності в образах, на основі яких регулюється взаємодія людини з зовнішнім середовищем.
Психіка, як здатність є й у тварин. Але вищою формою психіки є свідомість людини, що виникла в процесі суспільно-трудової практики.
Свідомість – це вища форма психіки, яка складається під впливом суспільно-історичних умов у трудовій діяльності людини та її спілкування за допомогою мови з іншими людьми.
Сьогодні, крім назви системи наукових знань, слово психологія та його похідні вживаються щодо широкого спектру побутових, професійних, соціальних явищ:
·  в побуті психологією називають світ переживань, мотивів, взаємин, тобто те, що є предметом психологічної науки і описується категорією психічне;
·  навчальна дисципліна психологія викладається у всьому світі як майбутнім психологам, так і студентам суміжних дисциплін. В Україні з 1998 року психологія входить у навчальну програму середньої школи;
·  на ринку послуг присутні пропозиції психологічних тренінгів, тестів, консультацій — практик, що часто не мають наукового підґрунтя, але «використовують бренд».
Отже, психологія – це наука про загальні психічні закономірності взаємодії людини із середовищем.
 Психологія вивчає, яким чином зовнішній вплив переходить до внутрішнього, психічного відображення і стає регулятором нашої діяльності. А також вона вивчає загальні закономірності психічних процесів і своєрідність їхнього протікання в залежності від умов діяльності і від індивідуально-типологічних особливостей людини.

Існують й інші визначення психології:
Психологія — наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення якій знаходимо в цих явищах.
Психологія – це наука про закономірності діяльності психіки як особливої форми життєдіяльності
Об'єктом науки є людина, істота наділена свідомістю та внутрішнім суб'єктивним світом.
Методи вивчення психології:
1)    природний і лабораторний експеримент;
2)     спостереження;
3) дослідження продуктів діяльності людини;
4) метод тестів і анкетування.
Психологія взагалі має давню історію, але як самостійна наукова дисципліна є досить молодою. Її вік налічує лише трохи більше ста років. За цей короткий історичний період вона затвердилася як відносно автономна галузь наукового знання, що вирізняється тільки їй властивою теорією, методологією, методами дослідження.
Значення психології серед інших наук постійно зростає. Водночас і світ у своєму динамічному русі стає дедалі складнішим і загадковішим. Виникають нові проблеми людського існування, що вимагають нових наукових підходів, теорій, концепцій, нової методології і нових методів дослідження психічних явищ. Проте це не означає, що все надбане раніше психологією як наукою має бути відкинуто як застаріле і непотрібне. Адже існують одвічні проблеми людського буття, глобальні питання, відповідь на які сучасна наука не може дати без урахування попереднього досвіду.
Сучасна психологія являє собою дуже розгалужену систему наукових дисциплін, що перебувають на різних щаблях формування, пов'язаних з різноманітними сферами практики. Так існує велика кількість галузей психології: загальна, соціальна, педагогічна, психологія праці, психологія спорту, патопсихологія, юридична, військова, вікова та ін.
Розрізняють теоретичну і прикладну (практичну) психологію. Практична психологія включає в себе психодіагностику, консультування, корекцію.
Психічні явища
Психічні явища – це своєрідні суб’єктивні переживання, суб’єктивні образи відображуваних у свідомості явищ реальної дійсності, це внутрішній світ людини в усій його повноті й різноманітності.

Усі психічні явища, які підлягають вивченню психології, поділяються на три групи:
1) психічні процеси;
2) психічні стани;
3) психічні властивості особистості.
Психічні процеси — різні форми динамічного, цілісного відображення об’єктивної дійсності. Розрізняють такі основні психічні процеси: відчуття, сприймання, уявлення, пам’ять, мислення, уява, увага, воля.
 Психічні стани — цілісна характеристика особистості, що відображує її порівняно тривалі душевні переживання і виявляється в підвищеному або зниженому рівні психічної діяльності. Це уважність, байдужість, спокій, тривога, зацікавленість тощо.
Психічні властивості — сталі якості людини, які обумовлюють її поведінку і результативність діяльності. Це темперамент, характер, здібності, світогляд, знання, переконання тощо.
Отже, психологія вивчає внутрішній психічний світ людини, психічні процеси, стани властивості, життєве значення психіки.

Немає коментарів:

Дописати коментар